Perspectief winkelgebieden Amerstreek

Rabobank Amerstreek en ontwerp- en adviesbureau BRO hebben onderzoek uitgevoerd naar het toekomstperspectief van de 13 belangrijkste winkelcentra in de Amerstreek. De resultaten zijn voor vastgoedeigenaren in de regio zeer interessant.

In het rapport komt men tot de volgende conclusies. Het volledige rapport kunt u  hier nalezen.

De regio Amerstreek kent een gevarieerd winkelaanbod in een dertiental winkelgebieden. Het centrum van Oosterhout functioneert als binnenstad voor de regio. De binnenstad staat onder druk door afnemende bestedingen terwijl het marktaandeel binnen Oosterhout (koopkrachtbinding) en binnen de regio Amerstreek nog goed op orde is. De afname van de bestedingen, met name in de sector niet dagelijkse artikelen is overigens een landelijk beeld waar ieder winkelgebied in de regio de nadelen van ondervindt. De binnenstad staat wel voor een opgave om de het marktaandeel voor de toekomst te behouden en waar mogelijk te versterken. Een compact kerngebied, sfeergebieden met een eigen profiel (bijv. de Markt), maar ook de onderlinge uitvoeringsgerichte samenwerking tussen ondernemers, vastgoed eigenaren en de gemeente zijn van groot belang voor een vitale binnenstad die de bezoeker aanspreekt. In de binnenstad leven bij de betrokken partijen veel goede ideeën, maar het komt nu aan op keuzes maken, prioriteren, financiering regelen en professioneel uitvoeren.

De grotere kernverzorgende centra Made-centrum en Raamsdonksveer-centrum zullen zich nadrukkelijker moeten profileren als boodschappen-plus centra. Daarin kunnen deze gebieden zich ook onderscheiden en de koopkrachtbinding binnen de gemeenten behouden. De opgave voor beide centra is investeren in ‘compact, compleet en comfortabel’. Made heeft daarbij nog een grotere slag te maken dan Raamsdonksveer. De ruimtelijke spreiding van aanbod binnen het centrum van Made is groot en dat is een nadeel voor de aantrekkelijkheid voor de consument. Ook zal aandacht besteed moeten worden aan het versterken van het dagelijkse artikelen aanbod in het centrum van Made omdat dat in sterke mate bijdraagt aan de loop naar het centrum. In Raamsdonksveer is de ontwikkeling naar compact en compleet (toevoeging supermarkt) al ingezet. Voor beide centra is ‘comfortabel’ nog een aandachtspunt. Voor dagelijkse artikelen en frequent benodigde niet dagelijkse artikelen is goede bereikbaarheid, parkeergemak en service van groot

De winkelgebieden van Geertruidenberg en Lage Zwaluwe hebben een sterke aanvullende toeristische functie die ook perspectief biedt voor de toekomst. Voor Geertruidenberg ontbreekt het aan dagelijks (supermarkt)aanbod in het centrum, maar gezien de concurrentiepositie (Raamsdonksveer en supermarkt elders in Geertruidenberg) in combinatie met de ruimtelijk structuur van de kern is versterking hiervan geen voor de hand liggende optie. In Lage Zwaluwe is die combinatie juist een sterk punt.

Ten aanzien van de wijk-, buurt- en dorpsvoorzieningen zijn de verschillen in de regio Amerstreek groot. De beide wijkcentra in Oosterhout (Arkendonk en Zuiderhout) hebben een goede uitgangspositie voor de toekomst. Een sterk en gevarieerd supermarktaanbod is belangrijk om de consument te blijven trekken.

In de gemeente Made is de situatie ten aanzien van de boodschappencentra wisselend. De Nieuwstraat in Made kent een goed perspectief. Het accent is hier al sterk op food gericht en het kleine cluster ligt gunstig in het verzorgingsgebied.

Het centrum aanbod in Terheijden staat meer onder druk. De concurrentie met Breda, maar ook met de Nieuwstraat in Made is groot. Ook het aanbod in Oosterhout trekt consumenten uit Terheijden.

Het aanbod aan de Stationsstraat in Made bestaat in hoofdzaak uit twee solitair gelegen supermarkten. Ze hebben zeker trekkracht voor de consument maar het verzorgingsgebied is beperkt en de toegevoegde waarde voor de winkelstructuur is niet groot. Als deze supermarkten dichter bij het centrum van Made gelegen waren en een meer eigentijdse maatvoering zouden hebben (ze zijn beide klein voor de gevoerde formule) dan zouden ze een bijdrage kunnen leveren voor de versterking van het centrum-aanbod.

Voor het winkelaanbod in Hoge Zwaluwe en Wagenberg is het perspectief gering. Consumenten zullen zich in toenemende mate richten op de gebieden met een meer gevarieerd winkelaanbod zowel voor dagelijkse artikelen als voor niet dagelijkse artikelen

Woonboulevard de Meerstoel in Oosterhout neemt een bijzonder positie in. Het is de enige perifere concentratie in de regio. De druk op kleinschalige woonboulevards is groot. De consument kiest in toenemende mate voor de grote woonboulevards. Breda kent een dergelijke concentratie op korte afstand van Oosterhout. Het perspectief binnen de branches waar de woon-boulevard oorspronkelijk voor bedoeld was is gering. Een verdere branchevervaging (er is al een Action-warenhuis gevestigd) zal de positie van de overige winkelgebieden in Oosterhout negatief beïnvloeden.

Samengevat moet gesteld worden dat de winkelstructuur in de regio Amerstreek een aantal opgaven kent om gereed te zijn voor de toekomst. De landelijke trends geven aan dat het winkelaanbod verder zal afnemen de komende jaren. Binnen de winkelgebieden in de regio zal de aandacht gericht moeten zijn op de positie binnen het ‘eigen’ verzorgingsgebied van het winkelcentrum. Voor het ene centrum biedt dat meer perspectief dan het andere. In ieder geval zal er gezamenlijk hard gewerkt moeten worden aan verbeteringen om het perspectief ook waar te maken.