Interessepeiling voorlichtingsbijeenkomst

Op maandag 2 februari jl. hebben wij als bestuur van Vecoo een constructief overleg gevoerd met burgemeester Huisman en meerdere gemeenteambtenaren over het gemeentelijk beleid ter zake de sluiting van zogeheten drugspanden.

Heel in het kort komt dit beleid erop neer dat de burgemeester panden waarin drugsgerelateerde activiteiten worden geconstateerd voor langere tijd kan sluiten. Bij sluiting van een pand kunt u als eigenaar dan weliswaar de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbinden, maar per saldo kunt u het pand zelf niet opnieuw verhuren, terwijl het ook nog eens zo is dat de ontruimingskosten vaak worden verhaald op de eigenaar van het pand.

Wij hebben onze zorgen geuit over de verstrekkende gevolgen die een dergelijke sluiting voor pandeigenaren met zich meebrengt.

De burgemeester onderkende dit, maar heeft gelijktijdig het belang uitgelegd van een stringente uitvoering van dit beleid, waarbinnen niet of nauwelijks ruimte is voor afwijking. Een dergelijke afwijking zou mogelijk gerechtvaardigd kunnen zijn indien in de huurovereenkomst een uitdrukkelijke controlebevoegdheid aan de pandeigenaar is gegeven en de pandeigenaar ook regelmatig (bijvoorbeeld om de twee weken) aantoonbaar gebruik maakt van die controlebevoegdheid. Echter, ook dan zal het van alle omstandigheden van het geval afhangen of ruimte bestaat om af te wijken van het sluitingsbeleid.

Gelet op de forse impact die het huidige beleid van de gemeente heeft en de onzekerheid die dienaangaande bestaat bij pandeigenaren, is het idee geopperd om gezamenlijk een voorlichtingsbijeenkomst te organiseren.

Wat ons betreft zou het doel van die bijeenkomst tweeledig zijn, enerzijds om u door de gemeente te laten informeren over het beleid en anderzijds om met elkaar van gedachten te wisselen over de wijze waarop u zich als pandeigenaar tegen dit soort drugscriminaliteit en de gevolgen daarvan kunt wapenen.

Voordat wij voor deze voorlichtingsbijeenkomst een datum bepalen, zouden wij wel graag weten of er voldoende interesse bestaat om een dergelijke bijeenkomst bij te wonen. Vandaar dat wij u vriendelijk verzoeken om via info@vecoo.nl kenbaar te maken of u inderdaad naar een dergelijke voorlichtingsbijeenkomst zou komen.

Bestaat voldoende animo, dan zullen wij één en ander verder organiseren.

Met vriendelijke groet,

Floris Wubbena
Voorzitter